ศูนย์ปฏิบัติการในสังกัด 11 ศูนย์  
 

 

 
  สำนักงานเกษตรจังหวัดภาคเหนือตอนบน  (เขต 6)  
     
 
 
  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต  
   
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ ©2011
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

13 ถนนอารักษ์ ซอย 5 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200