สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ (สสข.6 เชียงใหม่)
Office of Agricultural Extension and Development Region 6, Chiangmai

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นแหล่งพัฒนาความรู้และบริการแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เพื่อสามารถบริการแก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ"

ประวัติการก่อตั้ง

ก่อตั้งขึ้นสมัย นายอินทรี จันทรสถิตย์ (คุณหลวงอิงคศรีกสิการ) เป็นอธิบดีกรมเกษตร ซึ่งสำนักงานได้อาศัยบ้านคุณลัดดา พันธาพา (เจ้าของธุรกิจบ้านจัดสรร "ลัดดาแลนด์") โดยมีนายจำรูญ วิมลนิตย์ เป็นหัวหน้าหน่วยและ นายพี ดี เจ โซโลมอน ชาวอเมริกัน เป็นที่ปรึกษา ซึ่งต่อได้ติดต่อรับเงินอุดหนุนจากองค์การ I C A เป็นเงิน 93,000 บาท นำมาสร้างสำนักงานถาวรแห่งนี้ขึ้น โดยที่ดินเป็นที่ธรณีสงฆ์ เช่าจากกรมการศาสตร์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 7 ไร่ ทำการเปิดที่ทำการแห่งนี้ ในวันที่ 11 เมษายน  พ.ศ. 2497  โดย ฯพณฯ พลตรีละม้าย อุทยานานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร โดยให้ชื่อหน่วยงานนี้ว่า หน่วยส่งเสริมกสิกรรม ภาค 5 และได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหลายครั้ง ดังนี้

 1. หน่วยส่งเสริมกสิกรรม ภาค 5
 2. หน่วยส่งเสริมกสิกรรม เขต 8
 3. สำนักงานส่งเสริมการเกษตร เขต 9
 4. ศูนย์ฝึกและนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ
 5. สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  และปัจจุบันใช้ชื่อ
 6. สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

อำนาจหน้าที่

 1. เป็นหน่วยงานวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับเขต

 2. ดำเนินการและประสานการตรวจราชการกรม การติดตาม และประเมินผล

 3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมการเกษตรระดับเข9

 4. ศึกษา พัฒนางานวิชาการและให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่สำนักงานเกษตรจังหวัด และโดยมีศูนย์ปฏิบัติการมีหน้าที่สนับสนุนทางวิชาการและให้บริการทางการเกษตรให้กับงานส่งเสริมในพื้นที่

 5. พัฒนาบุคลากรให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ

 6. พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายการทำงานในพื้นที่

 7. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่รับผิดชอบ

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  แบ่งออกเป็น  1 ฝ่าย 3 กลุ่ม ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และยานพาหนะ การจัดทำและบริหารงบประมาณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุม และงานประสานราชการทั่วไปของสำนักงาน

2. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มีหน้าที่

 1. ศึกษา วิเคราะห์การจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรระดับเขต ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทั้งในระดับเขตและกลุ่มจังหวัด
 2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศระดับเขต

 3. การตรวจราชการ การติดตามประเมินผล และนิเทศงาน

 4. ให้คำปรึกษาแก่สำนักงานเกษตรจังหวัดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่

 1. ศึกษา พัฒนา และประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกรและสภาพพื้นที่ ในลักษณะบูรณาการวิชาการด้านการผลิตพืช การพัฒนาเกษตรกร และพื้นที่เกษตรกรรมในแต่ละภูมิภาค

 2. ให้คำปรึกษา และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรแก่สำนักงานเกษตรจังหวัด

 3. ประสานหน่วยงานวิชาการในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช การพัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรในระดับเขต

 4. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานคามทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและในเขตพื้นที่พิเศษ

 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. กลุ่มพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการการพัฒนาบุคลากรในเขตรับผิดชอบ

 2. พัฒนาเกษตรกรผู้นำและเครือข่ายการทำงานของกรม

 3. ให้คำปรึกษาแก่จังหวัดในการพัฒนาบุคลากรและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการทำงานในพื้นที่

 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
     
 

สงวนลิขสิทธิ์ ©2011
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

13 ถนนอารักษ์ ซอย 5 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200