ว่าที่ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่
 
นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
วิชาการส่งเสริมการเกษตร

 

นายสมมาตร  ชาญชัย
ผู้อำนวยการกลุ่ม
พัฒนาบุคลากร
นางเขมวรรณ ดวงจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 

นางอุปถัมภ์  วนพานิช
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
 
 

บุคลากรในกลุ่ม/ฝ่าย

 
ฝ่ายบริหารทั่วไป  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  :  กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร  : กลุ่มพัฒนาบุคลากร
       
       
 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ©2011
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

13 ถนนอารักษ์ ซอย 5 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200