ผู้อำนวยการ สสก.6
นายนเรศ ฝีปากเพราะ
ผอ.สสก.6 เชียงใหม่

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงานสร้างความเชื่อมโยงกิจกรรมยุวเกษตรกรในโรงเรียนและชุมชน ผลิตอาหารกลางวั...

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับเขต ปี 2561...

สสก.6 ร่วมประชุมผู้ตรวจราช ก/ท ที่เชียงใหม่...

ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...