เอกสารประกอบการอบรม / สัมมนา

ดูทั้งหมด...

ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไม้ภาคเหนือ

รายงาน ลิ้นจี่ / ลำไย

ลิ้นจี่ ลำไย
ผลการดำเนินงาน ปี 2562
ผลการดำเนินงาน ปี 2561
ผลการดำเนินงาน ปี 2560
ผลการดำเนินงาน ปี 2559
ผลการดำเนินงาน ปี 2558
ผลการดำเนินงาน ปี 2557
ผลการดำเนินงาน ปี 2556
ผลการดำเนินงาน ปี 2555

คลังความรู้ส่งเสริมการเกษตร

ปฏิทินการปฏิบัติดูแลรักษา สวนลำไย

ดูทั้งหมด...

มกราคมระยะแทงช่อดอก การให้น้ำ  เมื่อเห็นเป็นช่อดอกแล้วควรมีการให้น้ำเล็กน้อยและเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆการใส่ปุ๋ย   ควรมีการพ่นปุ๋ยทางใบเพื่อบำรุงช่อดอกและการติดผลที่ดี เช่น ปุ๋ยสูตร 10-45-1

ทุนศึกษาต่อ

ดูงาน / อบรม / วิจัย

  • ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563

  • ทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2563

  • การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

  • กรมประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

หนังสือเวียน

แจ้งเวียนหน่วยงาน / ประกาศ

ดูทั้งหมด...