Download ภาพทั้งหมด   


ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก.6 ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนางานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรไม้ผลที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ณ ห้องประชุม สสก.6

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ ประชุม ผอ.กลุ่ม/หน.ฝ่ายและผู้รักษาราชการแทนของสำนักงานฯ เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงาน

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามสถานการณ์ลำไยที่ได้รับผลกระทบจากแล้งที่ต่อเนื่องยาวนาน ต.แม่เจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ เป็นประธานประชุมสำนักงานฯประจำเดือนพฤษภาคม 2559

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2559

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือ ครั้งที่1/2559

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามสถานการณ์ลำไยที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามสถานการณ์การรับซื้อลำไยของล้ง อ.ลี้ จ.ลำพูน

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามสถานการณ์ลำไยที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

 


รายงานผลการสัมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 หลักสูตรนักสอนงานส่งเสริมการเกษตร


กระบวนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ


การเรียกใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
(ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่)
 + ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เรียกถึงลำดับที่ 16
 + ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เรียกถึงลำดับที่ 6
 + ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เรียกถึงลำดับที่ 2
 + ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เรียกถึงลำดับที่ 13
   

 
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  6 จังหวัดเชียงใหม่)
 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ©2011
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

13 ถนนอารักษ์ ซอย 5 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Map  |  Site Map
 
       
 
 

ว่าที่ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์
ผอ.สสก.6


 


qrcode

QR Code NDOAE