ว่าที่ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ. สสสก.6เชียงใหม่ มอบหมายให้ พัชญ์ธน วิกัน นักทรัพยากรบุคคล ชำ...

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก.6 มอบหมายให้นายกุณฑล เทพจิตรา นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ฝ่ายบร...

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก.6 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแปลงต้นแบบระบบส่งเสริ...

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก.6 มอบหมายให้นางสุนี บูรณพานิชพันธุ์ นวก.ชกพ. และนายกุณฑล เ...

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก.6 เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเอกภาพแล...

วันที่ 9 มีค.60โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จ.ลำพูน โดย อ.ไวจิตร ณ ลำพูน และ อ.กวีพันธุ์ ฟองคำ ได้น...

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่เป็นป...

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ กล่า...

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก.6 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน(อกม.) เฝ...

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 16 เป็นประธานการประชุมติดตามผลก...

 


ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (ในหน่วยงานกํากับดูแลของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่)


ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำม่านปรับแสง(ชนิดทึบแสง) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖๖ ชุด


รายงานผลการสัมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 หลักสูตรนักสอนงานส่งเสริมการเกษตร


กระบวนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ


การเรียกใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
(ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่)
 + ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เรียกถึงลำดับที่ 31
 + ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เรียกถึงลำดับที่ 6
 + ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เรียกถึงลำดับที่ 2
 + ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เรียกถึงลำดับที่ 16
   

 
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  6 จังหวัดเชียงใหม่)
 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2017
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

428/1 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
 
       
 
 

ว่าที่ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์
ผอ.สสก.6


 
qrcode

QR Code NDOAE