Download ภาพทั้งหมด   


ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก.6 เป็นประธานปิดจัดการสัมมนาระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF และแผ...

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก.6 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สสก.6 จัดพิธีมุทิตา...

สสก.6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF และแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.256...

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF และแผนยุ...

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF และแผนยุ...

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก.6 จ.เชียงใหม่ ร่วมงานกล้วยไม้งามและสินค้าเกษตรคุณภาพ อตก. ...

วันที่ 15 ก.ย.59 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก.6 จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุขชัย เจรียง...

สสก.6 ประกวด ศจช.ดีเด่นระดับเขตที่น่าน วันที่14 ก.ย.59 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก.6 จ...

สสก.6 ประกวดศูนย์ข้าวอื่นๆดีเด่นระดับเขตที่แพร่ วันที่13 ก.ย.59 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผ...

สสก.6 ประกวดไร่นาสวนผสมดีเด่นที่น่าน วันที่13กันยายน2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ มอบหมายใ...

 


รายงานผลการสัมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 หลักสูตรนักสอนงานส่งเสริมการเกษตร


กระบวนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ


การเรียกใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
(ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่)
 + ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เรียกถึงลำดับที่ 18
 + ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เรียกถึงลำดับที่ 6
 + ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เรียกถึงลำดับที่ 2
 + ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เรียกถึงลำดับที่ 13
   

 
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  6 จังหวัดเชียงใหม่)
 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ©2011
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

13 ถนนอารักษ์ ซอย 5 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Map  |  Site Map
 
       
 
 

ว่าที่ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์
ผอ.สสก.6


 


qrcode

QR Code NDOAE