Download ภาพทั้งหมด


   


นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สสก.6 เป็นประธานประชุมสำนักงานฯประจำเดือนเมษายน 2559 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 35 คน เพื่อกำกับและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2559

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก.6 ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้ทราบอย่างทั่วถึง และร่วมกันสอดส่องดูแล หากพบว่ามีการเผาในพื้นที่ที่มิใช่พื้นที่การเกษตร

นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดำหัวว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ เพื่อสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองของล้านนา ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 เม.ย.59

นายสมมาตร ชาญชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรการผลิตองค์ความรู้ในรูปแบบวีดีทัศน์ ระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2559

ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ ร่วมกันจัดพิธีดำหัวว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สักการะศาลพระภูมิประจำ สสก.6 เพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง วันที่ 18 เม.ย.59

Big Cleaning Day ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ นำทีมงานข้าราชการและ จนท.ร่วมกันจัดทำกิจกรรม 5 ส. ณ สสก.6

นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สสก.6 เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรอรับประชาคมอาเซียน โดยเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตถั่วฤดูแล้งกับบริษัทเอกชนผู้รับซื้อผลผลิต

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ เป็นประธานประชุมประจำเดือนมีนาคม 2559

 


รายงานผลการสัมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 หลักสูตรนักสอนงานส่งเสริมการเกษตร


กระบวนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ


การเรียกใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
(ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่)
 + ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เรียกถึงลำดับที่ 16
 + ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เรียกถึงลำดับที่ 4
 + ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เรียกถึงลำดับที่ 2
 + ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เรียกถึงลำดับที่ 12
   

 
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  6 จังหวัดเชียงใหม่)
 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ©2011
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

13 ถนนอารักษ์ ซอย 5 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Map  |  Site Map
 
       
 
 

ว่าที่ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์
ผอ.สสก.6


 
qrcode

QR Code NDOAE