นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่ เข้าอำลานายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเชิงกระบวนการส่งเสริมหยุดการเผาในพื้นที่เกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมจำนวน 20 คนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าที่สำคัญ ณ ห้องประชุมสำนักฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จำนวน 20 คนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านไม้ดอกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงราย นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่ กล่าวว่าจากนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรที่จะขยายผลการศึกษาและพัฒนา....

นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่ สสข.6 ร่วมแสดงความเสียใจกับนายนาวิน อินทจักร ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ที่คุณแม่ดวงใจ อินทจักร มารดาได้ถึงแก่กรรม พร้อมนี้ได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ณ วัดเชตุพน อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย โดยมีนายสมถวิล ขัดสาร ผอ.ศูนย์ฯให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สสข.6 ติดตามงานกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อประสานงานและพัฒนาจุดเรียนรู้ โดยมีนายสายันต์ ปัญโญ ผอ.โรงเรียนและนายบุญส่ง เหมยคำสุข รักษาการเกษตรอำเภอฝาง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สสข.6 ติดตามงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าบง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรระดับประเทศ โดยมีนายบุญส่ง เหมยคำสุข รักษาการเกษตรอำเภอฝาง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่และปลูกต้นไม้ประจำศูนย์ฯ

นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่ ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

 


ข้อมูลจุดดำเนินการศุนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
(ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่)


คู่มือการดำเนินงานและข้อมูลจุดดำเนินการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ปี 2558 ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
(ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่)


การเรียกใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
(ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่)
 + ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เรียกถึงลำดับที่ 12
 + ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เรียกถึงลำดับที่ 4
 + ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เรียกถึงลำดับที่ 2
 + ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เรียกถึงลำดับที่ 10
   

 
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  6 จังหวัดเชียงใหม่)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ อ 2/2558
 

ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ©2011
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

13 ถนนอารักษ์ ซอย 5 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Map  |  Site Map
 
       
 
 

ว่าที่ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์
ผอ.สสข.6


 

qrcode

QR Code NDOAE