ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ เป็นประธานการฝึกอบรมหลัก...

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯต...

พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการ 5 ประสาน สืบสา...

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกร...

เอกสารประกอบการอบรม / สัมมนา

ดูทั้งหมด...

 • สัมมนาเชิงปฏบัติการโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 (วันที่ 11 ม.ค. - 17 ก.พ. 2560)

  • เอกสารประกอบ
  • ไฟล์ตั้งต้น
  • ▹ wms กรมที่ดิน
   • ▹ http://110.164.49.70:8081/geoserver/WMSDOL/wms
  • ▹ wms รูปแปลง59/สปก
   • ▹ http://ssmap.doae.go.th:8080/geoserver/wms_parcel/wms?version=1.1.0&layers=wms_parcel
  • ▹ wms ดาวเทียมไทยโชติ
   • ▹ http://go-tiles1.gistda.or.th/mapproxy/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
 • รายงานประจำปี 2559 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

 • สัมมนาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เพื่อยกกระดาษ A4)
  วันที่ 26 มกราคม 2560 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

วีดีโอส่งเสริมการเกษตร

ดูทั้งหมด...

ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไม้ภาคเหนือ

รายงาน ลิ้นจี่ / ลำไย

ลิ้นจี่ ลำไย
ผลการดำเนินงาน ปี 2560
ผลการดำเนินงาน ปี 2559
ผลการดำเนินงาน ปี 2558
ผลการดำเนินงาน ปี 2557
ผลการดำเนินงาน ปี 2556
ผลการดำเนินงาน ปี 2555

วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน ขับเคลื่อนด้วยพลังประชารัฐ คว้ารางวัลดีเด่นระดับประเทศ ปี 2560

บทความส่งเสริมการเกษตร

วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่านได้มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยพลังประชารัฐและประสบความสำเร็จรับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นประจำปี 2560         

หนังสือเวียน

แจ้งเวียนหน่วยงาน / ประกาศ

ดูทั้งหมด...