Download ภาพทั้งหมด   


ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก.6 มอบหมายให้นางสุนี บูรณพานิชพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษและคณะ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานเกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่ ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก.6 นำคณะเจ้าหน้าที่ วางพวงหรีดไว้อาลัยและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมอุทิศส่วนกุศลแด่คุณแม่ทองเพียร ดวงจันทร์ คุณแม่ของนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สสก.6

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6

นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 2

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง ปี 2559

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์คืนกล้วยไม้ป่าสู่ธรรมชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

นายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

 


รายงานผลการสัมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 หลักสูตรนักสอนงานส่งเสริมการเกษตร


กระบวนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ


การเรียกใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
(ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่)
 + ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เรียกถึงลำดับที่ 18
 + ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เรียกถึงลำดับที่ 6
 + ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เรียกถึงลำดับที่ 2
 + ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เรียกถึงลำดับที่ 13
   

 
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  6 จังหวัดเชียงใหม่)
 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ©2011
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

13 ถนนอารักษ์ ซอย 5 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Map  |  Site Map
 
       
 
 

ว่าที่ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์
ผอ.สสก.6


 


qrcode

QR Code NDOAE