Download ภาพทั้งหมด   


ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก.6 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก.6 เป็นประธานเปิดการจัดเวทีสร้างเครือข่ายกลุ่มชาวนาผู้บริหารจัดการศัตรูข้าว

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก.6 ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมอบแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ใช้เทดโนโลยีที่เหมาะสม

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก.6 มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาบุคลากร สสก.6 เข้าร่วมการประชุมทางไกลของกรมส่งเสริมการเกษตร โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก.6 เป็นประธานการประชุมโครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่ระบบการให้บริการเพื่อขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก.6 เป็นประธานการประชุมทางไกลของ สสก.6 ร่วมกับผู้บริหารของกรมส่งเสริมการเกษตร

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก.6 เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ครั้งที่ 2 หลักสูตรนักยุทธศาสตร์และหลักสูตรมิสเตอร์พืช ณ ห้องประชุม สสก.6

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก.6 เป็นประธานประชุม จนท.ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม สสก.6 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน/โครงการต่างๆ

นายสมมาตร ชาญชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สสก.6 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเกษตรเชิงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับบริษัทโทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด

นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สสก.6 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่โครงการ zoning

 


รายงานผลการสัมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 หลักสูตรนักสอนงานส่งเสริมการเกษตร


กระบวนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ


การเรียกใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
(ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่)
 + ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เรียกถึงลำดับที่ 16
 + ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เรียกถึงลำดับที่ 6
 + ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เรียกถึงลำดับที่ 2
 + ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เรียกถึงลำดับที่ 13
   

 
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  6 จังหวัดเชียงใหม่)
 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ©2011
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

13 ถนนอารักษ์ ซอย 5 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Map  |  Site Map
 
       
 
 

ว่าที่ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์
ผอ.สสก.6


 


qrcode

QR Code NDOAE