ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก.6 เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลเอกภาพและบูรณาการแผนบริหารจัด...

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก.6 เป็นประธานเปิดงานการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร ณ โรงเรียนเ...

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรชาวสวนล...

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ เป็นประธานการจัดเวทีเสวน...

เอกสารประกอบการอบรม / สัมมนา

ดูทั้งหมด...

  • รายงานประจำปี 2559 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

  • สัมมนาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เพื่อยกกระดาษ A4)
    วันที่ 26 มกราคม 2560 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

  • การฝึกอบรมความรู้ด้านดินและปุ๋ยเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
    ระหว่างวันที่ 12 - 14 มกราคม 2559 ณ โรงแรมฮอล์ลิเดย์การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไม้ภาคเหนือ

รายงาน ลิ้นจี่ / ลำไย

ลิ้นจี่ ลำไย
ผลการดำเนินงาน ปี 2560
ผลการดำเนินงาน ปี 2559
ผลการดำเนินงาน ปี 2558
ผลการดำเนินงาน ปี 2557
ผลการดำเนินงาน ปี 2556
ผลการดำเนินงาน ปี 2555

เคล็ดลับการทำสับปะรดนอกฤดู

บทความส่งเสริมการเกษตร

สับปะรด รสนมสดและแตงโม“สับปะรด โดยทั่วไปจะเก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่ายปีละครั้งแต่ผมสามารถทำสับปะรดนอกฤดูขายผลสดคุณภาพ ออกสู่ตลาดได้ตลอดทั้งปี” เป็นความภาคภูมิใจของนายกฤษณะ สิทธิหาญเกษตรกรต้นแบบ SmartFarmer ผู้ปลูกส

หนังสือเวียน

แจ้งเวียนหน่วยงาน / ประกาศ

ดูทั้งหมด...