ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

เอกสารประกอบการอบรม / สัมมนา

ดูทั้งหมด...

วีดีโอส่งเสริมการเกษตร

ดูทั้งหมด...

ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไม้ภาคเหนือ

รายงาน ลิ้นจี่ / ลำไย

ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2563
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2562
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2561
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2560
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2559
สถานการณ์ไม้ผล ปี 2558

คลังความรู้ส่งเสริมการเกษตร

ปฏิทินการปฏิบัติดูแลรักษา สวนลำไย

ดูทั้งหมด...

มกราคมระยะแทงช่อดอก การให้น้ำ  เมื่อเห็นเป็นช่อดอกแล้วควรมีการให้น้ำเล็กน้อยและเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆการใส่ปุ๋ย   ควรมีการพ่นปุ๋ยทางใบเพื่อบำรุงช่อดอกและการติดผลที่ดี เช่น ปุ๋ยสูตร 10-45-1

ทุนศึกษาต่อ

ดูงาน / อบรม / วิจัย

  • ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563

  • ทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2563

  • การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

  • กรมประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

หนังสือเวียน

แจ้งเวียนหน่วยงาน / ประกาศ

ดูทั้งหมด...

  • การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

  • การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติ

  • การขอรับรอง GAP