ชาติบ้านเมืองคือชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุก ๆ ฝ่าย ทุก ๆ คนที่จักต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกัน เกื้อกูลกันและมีจุดมุ่งหมาย มีอุดมคติอันร่วมกัน ถ้าหมู่หนึ่งหมู่ใด ทำหน้าที่ย่อหย่อนเป็นอันตรายไป ก็อาจทำให้ทั้งชาติแตกสลายทำลายไปได้  : พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   

 

 
 
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไม้ภาคเหนือ (ลิ้นจี่และลำไย) ปี 2557
 
 
     
     
     
     
 
 
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการไม้ผลภาคเหนือ (ลิ้นจี่และลำไย) ปี 2557
 
 
     
     
     
     
 
 
  นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไม้ผล เข้าร่วมสัมมนาโครงการจัดทำข้อมูลการผลิตไม้ผลภาคเหนือให้เป็นเอกภาพ (ลำไย ลิ้นจี่ และส้มเขียวหวาน)
 
 
     
     
     
     
 
 
  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาคณะทำงานสำรวจข้อมูลผลไม้เศรษฐกิจภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2557  
     
     
     
     
 
 
  นางสาวอารีนา พิชัยวัตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมชี้แจงทำความเข้าใจนโยบาย MRCF ให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์  
     
     
     
     
 
 
  สสข.6 เชิญชวนปลูกไม้ผล ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา  
     
     
     
     


 
PowerPoint และเอกสารประกอบการสัมมนาโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2558
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ อ 2/2558

 

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประยุกต์      กรมส่งเสริมการเกษตร
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ อ 1/2558
 

ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
สรุปผลการจัดการความรู้ ประจำปี 2557
PowerPoint ประกอบการบรรยาย การปฏิบัติงาน/แก้ปัญหาในระบบ e-GP
PowerPoint ประกอบการบรรยาย การพัสดุ
เอกสารประกอบการสัมมนาแนวทางสร้างกลุ่ม/เครือข่ายผู้ผลิตพืชผักปลอดภัยให้เข้มแข็ง
สรุปผลการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว เมื่อวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่
PowerPoint ประกอบการอบรมเจ้าหน้าที่ โครงการส่งเสริมการปลูกสตรอเบอรี่อย่างยั่งยืน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2557
 


 

 

  สงวนลิขสิทธิ์ ©2011
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

13 ถนนอารักษ์ ซอย 5 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Map  |  Site Map
 
     
 
 

นายชาตรี บุญนาค
ผอ.สสข.6


 

qrcode

QR Code NDOAE