ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก.6 เพื่อวางแผนเตรียมการเปิดอาคารสำนักงานฯแห่งใหม่ ณ สสก.6 วันที่ 5 กพ.59

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก.6 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอบรมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559

นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนของ สสก.6 นายดำรง จินะกาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

หยุดเผา ได้ 5 ดี

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจอาคารสถานที่ สสข.6 เก่าและทาง สสก.6 จะทำการส่งมอบให้กรมธนารักษ์และสำนักพระพุทธศาสนาเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานประชุมผู้บริหารงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่

นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการ(War room)โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรภาคเหนือตอนบน ปี 2559

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง 2558/2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯยังอาคารนิทรรศการ “36 ปี แห่งพระเมตตา ปวงประชาได้ศึกษาเท่าเทียม” ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานการดำเนินงาน และถนนผลิตภัณฑ์จากโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริ

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดลำปาง โดยมีน.ส.ประวีณ์นุช สันพะเยาว์ หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ สนง.กษจ.ลำปาง บรรยายสรุปผลงาน

 


กระบวนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ


การเรียกใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
(ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่)
 + ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เรียกถึงลำดับที่ 12
 + ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เรียกถึงลำดับที่ 4
 + ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เรียกถึงลำดับที่ 2
 + ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เรียกถึงลำดับที่ 10
   

 
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  6 จังหวัดเชียงใหม่)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ อ 2/2558
 

ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ©2011
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

13 ถนนอารักษ์ ซอย 5 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Map  |  Site Map
 
       
 
 

ว่าที่ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์
ผอ.สสก.6


 qrcode

QR Code NDOAE