นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หัวข้อ "การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน"
 
 
     
     
     
     
 
 
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไม้ภาคเหนือ (ลิ้นจี่และลำไย) ปี 2557
 
 
     
     
     
     
 
 
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการไม้ผลภาคเหนือ (ลิ้นจี่และลำไย) ปี 2557
 
 
     
     
     
     
 
 
  นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไม้ผล เข้าร่วมสัมมนาโครงการจัดทำข้อมูลการผลิตไม้ผลภาคเหนือให้เป็นเอกภาพ (ลำไย ลิ้นจี่ และส้มเขียวหวาน)
 
 
     
     
     
     
 
 
  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาคณะทำงานสำรวจข้อมูลผลไม้เศรษฐกิจภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2557  
     
     
     
     
 
 
  สสข.6 เชิญชวนปลูกไม้ผล ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา  
     
     
     
     

 

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  6 จังหวัดเชียงใหม่)

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับการจัดจ้าง ให้นำใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน) มาประกอบการทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ด้วย
 


 

ระกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่)
 

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่)

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในหน่วยงานกำกับดูแลของ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
 

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป(ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่)
 
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ อ 2/2558
 

ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ©2011
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

13 ถนนอารักษ์ ซอย 5 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Map  |  Site Map
 
       
 
 

นายชาตรี บุญนาค
ผอ.สสข.6


 

qrcode

QR Code NDOAE