ผู้อำนวยการ สสก.6
นายนเรศ ฝีปากเพราะ
ผอ.สสก.6 เชียงใหม่

ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต...

คัดเลือกสื่อประกวดโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ...

สัมมนาขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ...

สสก.6 ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร...