ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นางสุนี บูรณพา...

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นางสุนี บูรณพา...

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้นวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ มอบห...

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้นวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ มอบห...

เอกสารประกอบการอบรม / สัมมนา

ดูทั้งหมด...

 • สัมมนาเชิงปฏบัติการโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 (วันที่ 11 ม.ค. - 17 ก.พ. 2560)

  • เอกสารประกอบ
  • ไฟล์ตั้งต้น
  • ▹ wms กรมที่ดิน
   • ▹ http://110.164.49.70:8081/geoserver/WMSDOL/wms
  • ▹ wms รูปแปลง59/สปก
   • ▹ http://ssmap.doae.go.th:8080/geoserver/wms_parcel/wms?version=1.1.0&layers=wms_parcel
  • ▹ wms ดาวเทียมไทยโชติ
   • ▹ http://go-tiles1.gistda.or.th/mapproxy/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
 • รายงานประจำปี 2559 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

 • สัมมนาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เพื่อยกกระดาษ A4)
  วันที่ 26 มกราคม 2560 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

วีดีโอส่งเสริมการเกษตร

ดูทั้งหมด...

ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไม้ภาคเหนือ

รายงาน ลิ้นจี่ / ลำไย

ลิ้นจี่ ลำไย
ผลการดำเนินงาน ปี 2560
ผลการดำเนินงาน ปี 2559
ผลการดำเนินงาน ปี 2558
ผลการดำเนินงาน ปี 2557
ผลการดำเนินงาน ปี 2556
ผลการดำเนินงาน ปี 2555

บุญหย่วน ดีคำวงศ์ คนพอเพียงแห่งภูเพียง จ.น่าน

บทความส่งเสริมการเกษตร

“แต่ก่อนเคยทำไร่ข้าวโพด 20 ไร่ ต้องใช้ยาและปุ๋ยเคมีมากอีกทั้งแรงงานหายาก เมื่อขายผลผลิตแล้ว หักลบต้นทุนกำไรไม่คุ้มค่าจึงน้อมนำเอาศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ทำการเกษตรแบบพอเพียงในพื้นที่2 ไร่กว่า สามารถส่ง

ทุนศึกษาต่อ / ดูงาน

หนังสือเวียน

แจ้งเวียนหน่วยงาน / ประกาศ

ดูทั้งหมด...