25 Jan 21  เข้าสู่ระบบ      
     
 
25 Jan 21
ประมาณการผลผลิต 43,141.00
เก็บเกี่ยวแล้ว 43,141.00
ร้อยละการเก็บเกี่ยว 100.00
สถานการณ์การเก็บเกี่ยว ประจำวันที่ 15 กันยายน 2560
ชนิดผลไม้ ประมาณการผลผลิต (ตัน)
ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 2
วันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
ปริมาณการเก็บเกี่ยว (ตัน) ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว (ตัน) หมายเหตุ
ยอดยกมา เก็บวันนี้ ปริมาณสะสม จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
ลิ้นจี่ 43,141.00 43,141.00 43,141.00 100.00 - -
ลำไย 377,687.00 379,221.00 707.00 379,928.00 100.59 - -
รวม 420,828.00 422,362.00 707.00 423,069.00 100.53 - -
สถานการณ์ราคาผลผลิต (บาท/กิโลกรัม)  
ชนิดผลไม้ พันธุ์ ราคาแยกตามเกรด
AA(ห่อ) AA A B C AA+A คละรวม
ลิ้นจี่
ฮงฮวย
จักรพรรดิ์
ค่อม
นครพนม1
ราคาซื้อขายลิ้นจี่สด(บาท/กิโลกรัม)  
จังหวัด พันธุ์ ราคาแยกตามเกรด หมายเหตุ
AA(ห่อ) AA A B C AA+A คละรวม
เชียงใหม่ ศกอ.นิเวศน์ โอดบาง 25.00 18.00 14.00 20.00 17.00 8.00 5.00
ลำพูน ศกอ.นิโรจน์ แสนชัย 24.00 19.00 15.00 21.00 17.00 9.00 5.00
ชนิดผลไม้ พันธุ์ ราคาแยกตามเกรด
สดช่อ รูดร่วง
AA A B C AA+A AA A B C AA+A
ลำไย
อีดอ 26.00 22.00 17.00 18.00 10.00 5.00 1.00
 
สถานการณ์การเก็บเกี่ยวรายวัน (รายงานฉบับเต็ม)  
 
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 
ส่องกล้อง Smart Phone ของคุณที่นี่..