25 Jan 21  เข้าสู่ระบบ      
     
 

 QRCode
ส่องกล้อง Smart Phone ของคุณที่นี่..

     
  4832    
  0  
  682  
     
  2300  
  0  
  3012  
     
  2505  
  0  
  0  
     
  19180  
  10  
  7906  
 
สถานการณ์การเก็บเกี่ยว ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2559
จังหวัด ประมาณการผลผลิตในฤดู (ตัน) ปริมาณการเก็บเกี่ยว (ตัน) ผลผลิตเสียหาย (ตัน) ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว (ตัน)
ยอดยกมา เก็บวันนี้ ปริมาณสะสม ยอดยกมา วันนี้ ปริมาณสะสม จำนวน ร้อยละ
8/4/59 12/5/59 23/5/59 จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงใหม่ 27,086.00 19,180.00 19,180.00 19,170.00 10.00 19,180.00 100.00 - - 7,906.00 29.19 - -
เชียงราย 5,490.00 5,490.00 4,832.00 4,832.00 - 4,832.00 100.00 682.00 - 682.00 12.42 - -
พะเยา 5,312.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 - 2,300.00 100.00 - - 3,012.00 56.70 - -
น่าน 2,505.00 2,505.00 2,505.00 2,505.00 - 2,505.00 100.00 - - - - - -
รวม 4 จว. 40,393.00 29,475.00 28,817.00 28,807.00 10.00 28,817.00 100.00 682.00 - 11,600.00 28.72 - -
 
สถานการณ์การเก็บเกี่ยว รายวัน (รายงานฉบับเต็ม)  
 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 

 

 
 

ประมาณการผลผลิตลิ้นจี่ ปี 2560
4 จังหวัดภาคเหนือ

  ร้อยละการเก็บเกี่ยวผลผลิตลิ้นจี่ รายเดือน ปี 2560
4 จังหวัดภาคเหนือ (มีนาคม - สิงหาคม)
 
 
จังหวัด เนื้อที่ยืนต้น
(ไร่)
เนื้อที่ให้ผล
(ไร่)
ผลผลิต
(ตัน)
ผลผลิตต่อไร่
(กก.)
เชียงใหม่ 53,477 53,110 19,180 361
เชียงราย 19,426 19,400 4,832 249
น่าน 16,095 15,002 2,505 167
พะเยา 15,572 15,092 2,300 152
รวม 104,570 102,604 28,817 929

หมายเหตุ จังหวัดน่าน และ พะเยา แก้ไขประมาณการผลผลิตใหม่

    

 
จังหวัด รายการ ร้อยละและปริมาณการขายผลผลิตรายเดือน ปี 25 รวม
ร้อยละ/ตัน
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
4 จังหวัด
ภาคเหนือ
ร้อยละ
ปริมาณ

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
เชียงใหม่ ร้อยละ
ปริมาณ

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
เชียงราย ร้อยละ
ปริมาณ

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
น่าน ร้อยละ
ปริมาณ

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
พะเยา ร้อยละ
ปริมาณ

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-