QRCode 
ส่องกล้อง Smart Phone ของคุณที่นี่..

 
สถานการณ์การเก็บเกี่ยว  ประจำวันที่  7 มิถุนายน 2557
จังหวัด ประมาณการ
ผลผลิต
ในฤดู (ตัน)
ปริมาณการเก็บเกี่ยว (ตัน) ผลผลิตเสียหาย (ตัน) ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว (ตัน)
ยอดยกมา เก็บวันนี้ ปริมาณสะสม ยอดยกมา วันนี้ ปริมาณสะสม
    สะสม ร้อยละ     จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงใหม่ 33,525.00 21,602.50 585.00 22,187.50 66.18 - - - 0.00 11,337.50 33.82
เชียงราย 11,092.00 7,518.00 209.00 7,727.00 69.66 - - 2,358.00 21.26 1,007.00 9.08
พะเยา 9,805.00 9,625.00 40.00 9,665.00 98.57 - - - 0.00 140.00 1.43
น่าน 5,749.00 6,028.90 - 6,028.90 104.87 - - - 0.00 0.00 0.00
รวม 4 จังหวัด 60,171.00 44,774.40 834.00 45,608.40 75.80     2,385.00 3.92 12,484.50 20.75
 
สถานการณ์การเก็บเกี่ยว รายวัน (รายงานฉบับเต็ม)  
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

 

 
 

ประมาณการผลผลิตลิ้นจี่ ปี 2557
4 จังหวัดภาคเหนือ

  ร้อยละการเก็บเกี่ยวผลผลิตลิ้นจี่ รายเดือน ปี 2557
4 จังหวัดภาคเหนือ (มีนาคม - สิงหาคม)
 
 
จังหวัด เนื้อที่ยืนต้น
(ไร่)
เนื้อที่ให้ผล
(ไร่)
ผลผลิต
(ตัน)
ผลผลิตต่อไร่
(กก.)
เชียงใหม่ 58,294 52,027 33,525 644
เชียงราย 28,374 28,369 11,092 391
น่าน 17,626 16,681 5,749 318
พะเยา 15,814 15,814 9,805 587
รวม 120,108 112,891 60,171 524

หมายเหตุ จังหวัดน่าน และ พะเยา แก้ไขประมาณการผลผลิตใหม่

    

 
จังหวัด รายการ ร้อยละและปริมาณการขายผลผลิตรายเดือน ปี 2557 รวม
ร้อยละ/ตัน
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
4 จังหวัด
ภาคเหนือ
ร้อยละ
ปริมาณ

-
-

2.67
1,581
68.64
40,637
25.33
14,996
3.35
1,985
-
-
99.99
59,199
เชียงใหม่ ร้อยละ
ปริมาณ

-
-

0.65
218
57.44
19,256
35.99
12,066
5.92
1,985
-
-
100.00
33,525
เชียงราย ร้อยละ
ปริมาณ

-
-

5.00
555
73.00
8,097
22.00
2,440
-
-
-
-
100.00
11,092
น่าน ร้อยละ
ปริมาณ

-
-

6.50
344
93.00
4,929
0.50
26
-
-
-
-
100.00
5,299
พะเยา ร้อยละ
ปริมาณ

-
-

5.00
464
90.00
8,355
5.00
464
-
-
-
-
100.00
9,283