โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2559  

อ, 2 มกราคม 2559

   
 

สงวนลิขสิทธิ์ ©2011
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

13 ถนนอารักษ์ ซอย 5 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200