บุคลากร

สสก.6

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายเสน่ห์ แสงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพงษ์ศักดิ์ ชัยสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายจาตุรนต์ สุวรรณพินท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวปานศิริ นิบุญธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวภัทรพร มาลาพล นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
นายภานุวัตร ใจนะเปียง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์