บุคลากร

สสก.6

นางสาวบุษรา แก้วสม หัวหน้าฝ่าย
นายชิตคณัญญ์ ศรีชัยวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวศศิธร พานิชกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุดสวาท ศักดิ์ทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายนพรัตน์ จิโน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ช่วยราชการ)
นางสาวสุภาวดี อินโต เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชัยยุทธ กรมแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายกุณฑล เทพจิตรา นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
ว่าที่ร.ต.ชวลิต สอดส่อง นายช่างเทคนิคปฎิบัติงาน
นายทธรรษ วงค์ฆ้อง เจ้าพนักงานธุรการ
นายณรงค์ ไชยวงษา เจ้าพนักงานการเกษตร
นางสาวเบญจภรณ์ ร้องเสียง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจุฑามาส จันทร์ทองศรี พนักงานพิมพ์
นายพะเนิน พรมมี พนักงานขับรถยนต์
นายสุนทร เพ็ญเต็มดวง พนักงานสถานที่