บุคลากร

สสก.6

นายสมควร ชายะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร
(ว่าง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพัชญ์ธน วิกัน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายนันทิวัฒน์ ศรีคาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุพรพรรณ์ ไซยเฉพาะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวชาลินี จอมอินท์ตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวจุฑามาศ นิลพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวณัฐณิชา นันเต๋ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ