บุคลากร

สสก.6

นางสุนี บูรณพานิชพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสายสมร เขื่อนสิริมงคล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริลักษณ์ กมล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายพงศ์ชัย ไชยพิเศษ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายบวรศักดิ์ คำมูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายประเสริฐ อินเกตุสมบูรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติงาน ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ
นายยุทธการ กองวงค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวพนิดา ทนันไชย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ
นายศราวุธ พานทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายสิทธานนท์ ศรีวิทะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร