บุคลากร

สสก.6

นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
นายสมควร ชายะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร
นางสายสมร เขื่อนสิริมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นางสาวศิริลักษณ์ กมล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นายเสน่ห์ แสงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นางสาวบุษรา แก้วสม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป