บุคลากร

สสก.6

ว่าที่ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
นางสุนี บูรณพานิชพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางสายสมร เขื่อนสิริมงคล รักษาราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร
นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นางสาวบุษรา แก้วสม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป