บุคลากร

สสก.6

นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
นางสุนี บูรณพานิชพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นายสมควร ชายะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร
นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นางสาวบุษรา แก้วสม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป