สสก.6 ตรวจราชการที่ลำปาง


วันที่ 11 มกราคม 2562 นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง พร้อมนี้ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการในการประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการของสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง รวมทั้งประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการรับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางมาตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2562 โดยมีนายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดลำปาง พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมเตรียมการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสถานที่ ณ ลานตลาดชุมชนบ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางดาวน์โหลด

การประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ในงานเกษตรภาคเหนือ...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่...

สสก.6 ร่วมประชุมการใช้จ่ายเงินรายได้...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 23 กันยายน 2562 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายศราวุธ พา...

เทคนิคการปักชำและการปลูกไผ่ของศูนย์พืชสวนน่าน...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร