สสก.6 ร่วมประชุมวิสาหกิจชุมชน


นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมควร ชายะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมนายนันทิวัฒน์ ศรีคาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขตครั้งที่ 1 สสก.9 จ.พิษณุโลก ณ วังจันทร์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก ในวันที่ 11 ม.ค. 62 เพื่อรับทราบแนวทางในการดำเนินการงานวิสาหกิจชุมชน ในการวางแผนการดำเนินการตามการปรับโครงสร้างการบริหารราชการต่อไปดาวน์โหลด

การประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ในงานเกษตรภาคเหนือ...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่...

สสก.6 ร่วมประชุมการใช้จ่ายเงินรายได้...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 23 กันยายน 2562 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายศราวุธ พา...

สสก.6 ร่วมประชุมโครงการหลวง ...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร