สสก.6 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 30 คุลาคม 2561 นายนเรศ ฝีปาดเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมควร ชายะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เนื้อหา แนะนำรองผู้ว่าราชการและหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดำรงตำแหน่ง การสรุปผลการจ่ายเงินและแนวทางปฎิบัติปี 2562 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและการยึดหลักธรรมภิบาลในการทำงาน การอบรมเกี่ยวกับระเบียบพระราชบัญญัติการบริหารวินัยการคลัง โดยขอเชิญระดับหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมอบรมในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ค่าลงทะเบียน2500 บาท เบิกได้ตามระเบียบราชการ นอกจากนั้นเป็นเรื่องของแต่ละส่วนราชการรายงานผลการปฎิบัติงานตามภารกิจ เช่นโครงการแก้ปัญหาหมอควัน โครงการร้อยใจรักษ์ อำเภอแม่อาย ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมของ กกต.การเลือกตั้ง สว และขอความร่วมหน่วยราชการ ไม่ควรจัดกิจกรรม วันที่16 ,22 ,27 ธันวาคม2561 เนื่องจากเป็นการเลือกตั้ง สว ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ความคืบหน้าเชียงใหม่เมืองกาแฟ การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และข้อสั่งการผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการให้หน่วยราชการนำไปปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์งานฤดูหนาว งานยี่เป็ง เป็นต้นดาวน์โหลด

ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัดและห...

คัดเลือกสื่อประกวดโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ เป็นประธานการพิจารณา...

สสก.6 ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร