ส่งเสริมปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา สานพลังประชารัฐเพื่อเกษตรกร


ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าว 70 ล้านไร่ ผลผลิต 32.63 ล้านตันข้าวเปลือก ตลาดมีความต้องการเพียง 30.88 ล้านตันข้าวเปลือกซึ่งเกินความต้องการไป 1.75 ล้านตันข้าวเปลือก และในภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8 ล้านตัน แต่มีปริมาณผลผลิตในประเทศ5 ล้านตัน และผลตอบแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงกว่าข้าวนาปรัง ดังนี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ผลผลิตเฉลี่ย1,003 กก./ไร่ ต้นทุน 4,624.53 บาท/ไร่ กำไร 3,690.34 บาท/ไร่ ส่วนข้าวนาปรัง ให้ผลผลิตเฉลี่ย 666 กก./ไร่ ต้นทุน 4,895.17 บาท/ไร่ กำไร306.29 บาท/ไร่

นายนเรศ ฝีปากเพราะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาเป็นมิติใหม่ของการทำงานภาคการเกษตร โดยทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมทำงานในระดับพื้นที่มีเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง เพื่อปรับสมดุลปริมาณการผลิตการตลาดของข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคง ยั่งยืน และการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใช้น้ำเพียงครึ่งหนึ่งของการปลูกข้าวอีกทั้งภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8 ล้านตัน แต่มีปริมาณผลผลิตในประเทศ5 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้เกิดเสถียรภาพในการผลิตสินค้า ลดการพึ่งพาจากต่างประเทศโดยมีเกษตรกรเป้าหมายทั่วประเทศ 150,000 ครัวเรือน พื้นที่2 ล้านไร่ 33 จังหวัด และสำหรับในส่วนของภาคเหนือตอนบนจะดำเนินการส่งเสริมในพื้นที่เหมาะสม 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ลำพูน ลำปางน่าน แพร่และพะเยา

วิธีดำเนินการ

- ดำเนินการตามแนวทางประชารัฐ

- มีการตกลงกับผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์และผู้รับซื้อผลผลิตโดยรับซื้อตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ ในราคากิโลกรัมละ 8 บาทที่ความชื้น 14.5% และราคากิโลกรัมละ 5-6 บาท ที่ความชื้น 25-30% โดยสหกรณ์การเกษตรทำหน้าที่เป็นจุดรวบรวม/รับซื้อผลผลิต และเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์

- ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการการผลิตตามระบบส่งเสริมการผลิตแบบแปลงใหญ่

- เจ้าหน้าที่และภาคเอกชน(บริษัทเมล็ดพันธุ์) ร่วมให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยี/ถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลอดฤดูกาลผลิตตั้งแต่การปลูก– การเก็บเกี่ยว

- กรมชลประทานดูแลด้านการบริหารจัดการน้ำ

- มีสินเชื่อเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร

- มีประกันความเสี่ยงให้กับเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ

- คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ ต้องมีสัญชาติไทยบรรลุนิติภาวะและขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าครัวเรือนในทะเบียนเกษตรกร(ทบก.01)ของกรมส่งเสริมการเกษตร

-.ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาพฤศจิกายน 2561 -15 มกราคม 2562

เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่าน

เรียบเรียงโดย : นายกุณฑลเทพจิตรา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ โทร.053-908666ดาวน์โหลด

การประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ในงานเกษตรภาคเหนือ...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่...

สสก.6 ร่วมประชุมการใช้จ่ายเงินรายได้...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 23 กันยายน 2562 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายศราวุธ พา...

เทคนิคการปักชำและการปลูกไผ่ของศูนย์พืชสวนน่าน...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร