สสก.6 ร่วมประชุมผู้ตรวจราช ก/ท ที่เชียงใหม่


นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 15 และ 16 เป็นประธานการประชุมการตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 ณ.ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนี้นายนเรศ ฝีปากเพราะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ได้มอบหมายให้นางสายสมร เขื่อนสิริมงคล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าววันที่ 11 กรกฎาคม 2516ดาวน์โหลด

ร่วมการประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิท...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

นายนเรศฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่มอบหมายให้นางเ...

สสก.6 จัดงานมุทิจิตผู้เกษียณอายุราชการ...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร