นิเทศงานพื้นที่เวียงเหนือ ลำปาง


วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรของเขต ครั้งที่ 2/2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไย ของนายพชระ เมล์ทาง เกษตรกรตำบลวังใต้ อำเภอเวียงเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ พร้อมนี้นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปางและคณะ ให้การต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงานดาวน์โหลด

สสก.6 มอบแนวทางขับเคลื่อนในพื้นที่ของพะเยา ...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัด...

ร่วมสัมมนาขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 27 ธค 2561 ..นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่6 จ.เชียงใหม่ ม...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ดินปุ๋ย...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 27 ธค 2561 ..นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่6 จ.เชียงใหม่.....

สสก.6 ร่วมสัมมนาปลูกข้าวโพดหลังนา ...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร