นิเทศงานพื้นที่เวียงเหนือ ลำปาง


วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรของเขต ครั้งที่ 2/2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไย ของนายพชระ เมล์ทาง เกษตรกรตำบลวังใต้ อำเภอเวียงเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ พร้อมนี้นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปางและคณะ ให้การต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงานดาวน์โหลด

สสก.6 ประชุมโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาที่เชียงราย...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชี...

รองอธิบดีฯ ติดตามโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาที่ลำพูน...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและนายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำน...

รองอธิบดีฯ ติดตามโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาที่ลำปาง...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสานพลังปร...

ส่งเสริมปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา สานพลังประชารัฐเพื่อเกษตรกร...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร