นิเทศงานพื้นที่เวียงเหนือ ลำปาง


วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรของเขต ครั้งที่ 2/2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไย ของนายพชระ เมล์ทาง เกษตรกรตำบลวังใต้ อำเภอเวียงเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ พร้อมนี้นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปางและคณะ ให้การต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงานดาวน์โหลด

อาชีพทำนาไม่ไร้เกียรติ แต่เป็นอาชีพที่มั่นคง แปลงใหญ่ข้าวหางดง พร้อมสื...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และแปลงใหญ่ข้าวอ.หางดง จ.เชียงใหม่ พร้อม...

สสก.6 ตรวจเยี่ยมเกษตรที่สูงเชียงใหม่...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร