สสก.6 นิเทศงานและลงพื้นที่แพร่


นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวยุพา แซ่ซื้อผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ ร่วมติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่ โดยมีนางอุมาวลี ใจเอื้อ เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561ดาวน์โหลด

ผ้าป่าสร้างอาคารฯเรียนรู้อาหารกลางวัน ...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

นายสมชายชาญณรงค์กุล ประธานชมรมกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคาร “สืบส...

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสถานที่สร้างอาคารฯเรียนรู้...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร