สสก.6 นิเทศงานและลงพื้นที่แพร่


นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวยุพา แซ่ซื้อผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ ร่วมติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่ โดยมีนางอุมาวลี ใจเอื้อ เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561ดาวน์โหลด

สสก.6 ประชุมโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาที่เชียงราย...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชี...

รองอธิบดีฯ ติดตามโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาที่ลำพูน...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและนายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำน...

รองอธิบดีฯ ติดตามโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาที่ลำปาง...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสานพลังปร...

ส่งเสริมปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา สานพลังประชารัฐเพื่อเกษตรกร...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร