ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 16 ตรวจราชการและติดตามความก้าวของการดำเนินงานนายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 16 ตรวจราชการและติดตามความก้าวของการดำเนินงาน/โครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรฯ ในการประชุมเกษตรจังหวัดและผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการ 8 จังหวัดภาคเหนือ ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 35 คน พร้อมทั้งเน้นและกำชับให้ทุกหน่วยงานนำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปดำเนินการขับเคลื่อนในพื้นที่ด้วยการต่อ เติม แต่ง และขยายผลไปสู่เกษตรกร ทั้งนี้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ต้องบูรณาการและบริหารจัดการสนับสนุนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีนายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ วันที่ 9 มกราคม 2561

ดาวน์โหลด

ร่วมการประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิท...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

นายนเรศฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่มอบหมายให้นางเ...

สสก.6 จัดงานมุทิจิตผู้เกษียณอายุราชการ...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร