ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไม้ภาคเหนือ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
โทร.
053-221228 ต่อ 20 
โทรสาร 053-211868
E-mail :
warlamyai@hotmail.com


     
  สถานการณ์ลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ  ปี 2556
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2557
 
 

 
 
รายงานการเก็บเกี่ยว / ราคา ลำไย รายวัน
เดือน กันยายน 2556
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
   
 
รายงานการเก็บเกี่ยว / ราคา ลำไย รายวัน
เดือน สิงหาคม 2556
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
รายงานการเก็บเกี่ยว / ราคา ลำไย รายวัน
เดือน กรกฎาคม 2556
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
     
 

ประมาณการผลผลิตลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ
ปี 2556

จังหวัด เนื้อที่ยืนต้น
(ไร่)
เนื้อที่ให้ผล
(ไร่)
ผลผลิต
(ตัน)
ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล
(กก.
/ไร่)

เชียงใหม่

258,207 242,780 183,960 888
ลำพูน 248,943 245,948 158,265 759
เชียงราย 104,472 103,411 48,804 465
พะเยา 57,136 55,861 26,335 481
น่าน 33,697 31,443 14,890 488
ตาก 12,264 11,514 6,579 700
ลำปาง 22,330 22,330 5,605 251
แพร่ 5,693 5,481 2,670 532
รวม 742,472 718,768 447,108 633
 
     
 

ร้อยละ/ปริมาณผลผลิตลำไยที่ออกสู่ตลาดรายเดือน ปี 2556
(รวม 8 จังหวัดภาคเหนือ)

รายการ ม.ค.-พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. รวม ในฤดู นอกฤดู
ปริมาณ
(ตัน)
58,389 16,493 110,618 268,995 51,002 73,016 578,513 447,108 131,405
ร้อยละ 10.09 2.85 19.12 46.50 8.82 12.62 100.00 77.29 22.71
 
     
 

ร้อยละของผลผลิตลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ
ที่ออกสู่ตลาดรายเดือน ปี 2556

จังหวัด

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
รวม 8 จังหวัด 3.70 2.53 2.15 0.87 0.84 2.85 19.12 46.50 8.82 3.13 2.95 6.54 100.00
เชียงใหม่ 4.90 3.95 2.86 1.43 1.42 2.34 25.04 33.96 7.57 3.81 4.93 7.79 100.00
ลำพูน 2.19 1.64 2.15 0.51 0.14 3.30 12.36 60.97 5.77 0.23 2.04 8.70 100.00
เชียงราย - - - - - - 16.73 50.00 20.00 13.27 - - 100.00
พะเยา - - - - - - 20.64 62.05 16.00 - - 1.31 100.00
น่าน - - - - - - 10.00 75.00 15.00 - - - 100.00
ตาก 30.83 7.03 5.00 2.00 6.00 29.18 19.96 - - - - - 100.00
ลำปาง - - - - - - 10.00 60.00 30.00 - - - 100.00
แพร่ - - - - - - 15.00 75.00 10.00 - - - 100.00
 
       
       
 
   

หมายเหตุ  เว็บเพจนี้แสดงผลได้ดีบนโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 (IE8)