จังหวัด เนื้อที่ยืนต้น
(ไร่)
เนื้อที่ให้ผล
(ไร่)
ผลผลิต
(ตัน)
ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล
(กก.
/ไร่)

เชียงราย

118,561 117,640 59,996 510
พะเยา 58,041 55,861 29,041 520
ลำปาง 25,784 25,784 6,626 257
ลำพูน 248,564 247,106 170,750 691
เชียงใหม่ 260,266 252,882 180,558 714
ตาก 12,264 11,514 6,767 588
แพร่ 5,693 5,481 2,947 538
น่าน 33,697 31,443 16,759 533
รวม 8 จังหวัด 762,870 747,711 473,444 633
 
 

ที่มา : คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ  10 ก.ค. 2555
 

 
   
 
จังหวัด รายการ เดือน

รวมผลผลิต

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
เชียงราย ปริมาณ - 31,485 24,240 4,271 59,996
ร้อยละ - 51.45 39.61 6.98 98.04
พะเยา ปริมาณ - 12,488 16,553 - 29,041
ร้อยละ - 42.55 56.41 - 98.96
ลำปาง ปริมาณ - 2,839 3,787 - 6,626
ร้อยละ - 42.85 57.15 - 100.00
ลำพูน ปริมาณ 247 77,796 85,202 7,505 170,750
ร้อยละ 0.12 37.87 41.48 3.65 83.12
เชียงใหม่ ปริมาณ 27,946 65,236 73,017 14,359 180,558
ร้อยละ 10.18 23.79 26.61 5.23 65.81
ตาก ปริมาณ 3,327 2,203 1,237 - 6,767
ร้อยละ 24.72 16.37 9.19 - 50.28
แพร่ ปริมาณ - 1,119 1,473 355 2,947
ร้อยละ - 37.97 49.98 12.05 100.00
น่าน ปริมาณ - 5,381 8,735 2,643 16,759
ร้อยละ - 32.11 52.12 15.77 100.00
 
   

ที่มา : คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ  10 ก.ค. 2555

 
       
     
   

รายงานการเก็บเกี่ยว/ราคา ลำไย

กันยายน 2555

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
       
   

รายงานการเก็บเกี่ยว/ราคา ลำไย

 สิงหาคม 2555

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
       
   

รายงานการเก็บเกี่ยว/ราคา ลำไย

กรกฎาคม 2555

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
       
     
   

 

 
       
   
หมายเหตุ มาตรการที่ 1 กระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต สนับสนุนค่าขนส่ง อัตรา 2.50 บาท/กก.
  มาตรการที่ 2 ส่งเสริมการแปรรูป สนับสนุน ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราร้อยละ 3
 
   
              
 
 
         
 


ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไม้ภาคเหนือ ปี 2555
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
โทร.
091-3018019   053-221228 ต่อ 20  โทรสาร 053-211868
E-mail : warlamyai@hotmail.com