มะม่วงโชคอนันต์ที่บ้านคลองต่าง 
ทำเงินให้เกษตรกรกว่า  100  ล้านบาท
 
 

   

จันทร์, 28 มิถุนายน 2553 09:39

 

 
 

“ที่นี่ขายลูกกินกันทั้งหมู่บ้าน”
มะม่วงโชคอนันต์ที่บ้านคลองต่าง  ทำเงินให้เกษตรกรกว่า  100  ล้านบาท

การปลูกมะม่วงโชคอนันต์ของเกษตรกรบ้านคลองต่าง  ตำบลน้ำขุม  อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย เริ่มปลูกกันมาประมาณปี  2540  เดิมนั้นเกษตรกรจะปลูกมะม่วงพันธุ์อื่น  เช่น  น้ำดอกไม้  เขียวเสวยฯลฯ  แต่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการติดดอกออกผลและราคาตกต่ำ  เกษตรกรจึงเปลี่ยนมาปลูกมะม่วงโชคอนันต์  ซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องราคา และการติดผล  ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกมะม่วงโชคอนันต์ประมาณ  2,185  ไร่  เกษตรกร  150 ราย  ในด้านผลผลิตจะเก็บเกี่ยวปีละ  3  ครั้ง  รวมประมาณ  10,919,000  กิโลกรัม  โดยมีมูลค่าผลผลิตต่อปีประมาณ  131.01  ล้านบาท

เทคนิคการผลิตมะม่วงโชคอนันต์ที่บ้านคลองต่าง
การปลูกมะม่วงโชคอนันต์ของเกษตรกรตำบลน้ำขุมจะใช้วิธีปลูกในระยะชิดและจะบังคับทรงพุ่มไม่ให้สูง  ซึ่งสะดวกต่อการดูแล และเก็บเกี่ยว  โดย  1  ไร่  จะมีจำนวน  150-200  ต้น  โดยหวังผลผลิตต้นละ  10-15  กิโลกรัมโดยประมาณ  ผลผลิตที่ได้เฉลี่ย  1,500-3,000  กิโลกรัมต่อไร่ 

ที่ลุ่มน้ำผ่านหรือนาสะเทือนเหมาะแก่การปลูกมะม่วงโชคอนันต์
สภาพพื้นที่ต้องไม่เป็นที่ดอน  แต่ถ้าเป็นที่ลุ่มต้องยกร่องเพื่อไม่ให้น้ำท่วม  สำหรับบ้านคลองต่างนั้นเป็นที่ลุ่มน้ำผ่านหรือนาสะเทือนจึงเหมาะสมกับการปลูกมะม่วงโชคอนันต์

วิธีการปลูก
เกษตรกรจะใช้มะม่วงตาลหรือกะล่อนเพาะในถุงชำประมาณ  3  เดือน  แล้วนำไปปลูกในระยะ  2 ×2  เมตรหรือ  2.50 ×5  เมตร จะได้มะม่วงประมาณ  150-200  ต้นต่อไร่  จากนั้นจะเลี้ยงต้นตอไว้ประมาณ  3  ปี  จึงเริ่มเปลี่ยนพันธุ์เป็นโชคอนันต์  ด้วยวิธีเปลี่ยนยอดโดยเสียบเปลือกข้างต้นละประมาณ  3  ยอดและเปลี่ยนยอดสูงจากพื้นดินประมาณ  1.30 เมตร  เพื่อไม่ให้ผลมะม่วงที่ออกมาในปีแรกถูกพื้นดินซึ่งจะทำให้ผลผลิตผิวไม่สวย 

การดูแลรักษา
การตัดแต่งกิ่งส่วนใหญ่เกษตรกรจะตัดปีละ  1  ครั้ง  ประมาณปลายเดือนเมษายนและตัดแต่งเปิดทรงพุ่มให้สูงระดับ  180  เซนติเมตร  เพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยว  สำหรับมะม่วงที่เปลี่ยนยอดใหม่เกษตรกรจะไม่ตัดแต่งกิ่ง  จนกว่าทรงพุ่มจะสูงเลยระดับหัวคนหรือกิ่งชิดกันในแต่ละแถว
การให้ปุ๋ยเกษตรกรจะให้ปุ๋ย  ปีละ  2 ครั้งคือประมาณเดือนพฤษภาคมและปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม  โดยเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยคอกประมาณ  3  กิโลกรัมต่อต้นและปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ในอัตราประมาณ  0.5  กิโลกรัมต่อต้นหรือ  100  กิโลกรัมต่อไร่

การบังคับมะม่วงให้ออก
การราดสารเพื่อบังคับมะม่วงให้ออกช่อ  เกษตรกรจะราดสารในต้นเดือนพฤษภาคม  โดย  1  ปี  เกษตรกรจะราดสาร  1  ครั้ง  ในอัตราสารควบคุมการเจริญเติบโต  5  กิโลกรัมต่อ  5  ลิตรอัตราการใช้ต่อต้นถ้าอายุมะม่วง  5  ปี  อัตราการใช้ 20 ซีซีต่อต้น  ถ้าอายุ  7 ปี  ขึ้นไปอัตราการใช้  30-50  ซีซีต่อต้น  หลังจากราดสารควบคุมการเจริญเติบโตประมาณ  20  วัน  เกษตรกรจะใช้สารไทโอยูเรียเพื่อเร่งช่อดอกให้ออกในต้นเดือนมิถุนายน

โรคแมลงที่สำคัญและการดูแลช่อมะม่วง
         1.เพลี้ยจักจั่นช่อมะม่วง  เกษตรกรจะใช้สารเคมีประเภทดูดซึมไซด์เพอร์มีททีน
         2.เพลี้ยไฟไรแดง  เกษตรกรใช้สารเคมีอนาเม็กติม
         3.โรคราดำ  เกษตรกรใช้สารเคมีประเภทคาเบนดาซิน
การป้องกันกำจัดวัชพืช
          - เกษตรกรจะกำจัดวัชพืช  2  ครั้งต่อปี  โดยใช้ไกรโฟเซสและใช้แรงงานคน
การเก็บผลผลิต   เกษตรกรจะเก็บผลผลิตได้ปีละ  3  ครั้ง

  • ช่วงเดือนมีนาคม-ต้นเมษายน  เกษตรกรจะขายผลผลิตเป็นมะม่วงแก่จัด  กิโลกรัมละ 5 บาท

  • ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม-ต้นเดือนกันยายน  เกษตรกรจะขายผลผลิตเป็นมะม่วงค่อนข้างอ่อน-แก่ไม่จัดในราคา  กิโลกรัมละ 10-17 บาท  โดยไม่มีการคัดเกรด

  • ช่วงปลายพฤศจิกายน-ต้นเดือนธันวาคม  เกษตรกรจะขายมะม่วงอ่อนในราคากิโลกรัมละ 15-23 บาท  โดยคัดเกรด

ด้านการตลาด
ผลผลิตมะม่วงโชคอนันต์ของบ้านคลองต่าง  จะส่งขายไปยังในตลาดต่างจังหวัดเช่น  ขอนแก่น,เชียงใหม่,กรุงเทพ(ตลาดไท),หาดใหญ่,ปาดังเบซาร์  และส่งออกไปยังสิงคโปร์  มาเลเซียและยุโรป  ผลผลิตรวม  3  ครั้ง  ประมาณ 10,919,000  กิโลกรัม/ต่อปี  ในพื้นที่ปลูกประมาณ  2,185 ไร่ 

  • ผลผลิตปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายนประมาณไร่ละ  1,500 กิโลกรัม  ผลผลิตรวม 3,277,500  กิโลกรัมๆละ 3 -5  บาท  คิดเป็นมูลค่ารวม  13.11ล้านบาท

  • ผลผลิตปลายเดือนกรกฎาคม-ต้นเดือนกันยายนประมาณไร่ละ  2, 000  กิโลกรัม  ผลผลิตรวม  4,364,000  กิโลกรัมๆละ  10-17  บาท  คิดเป็นมูลค่าประมาณ 58.91 ล้านบาท

  • ผลผลิตปลายเดือนพฤศจิกายน-ต้นเดือนธันวาคมประมาณไร่ละ  1,500  กิโลกรัม  ผลผลิตรวม  3,277,500  กิโลกรัมๆละ  15-21  บาท  คิดเป็นมูลค่า 58.99 ล้านบาท

ข้อกำจัดของมะม่วงโชคอนันต์
1.มีปัญหาช่วงออกช่อดอกหน้าฝนเพราะถ้าฝนตกชุกจะทำให้ดอกมะม่วงร่วงการติดผลไม่ดี
2.ต้องมีการศึกษาด้านการตลาดและหาตลาดเพิ่มอยู่ตลอดเวลา
3.การราดสารเร่งการออกช่อ ออกดอกต้องราดปีเว้นปี

คุณเตี่ยน  สวัสิ์สลุง  เกษตรตำบลดีเด่นของจังหวัดสุโขทัยและคุณเจือ  พุ่มทับทิม  ประธานกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตมะม่วงโชคอนันต์บ้านคลองต่าง  ที่เป็นผู้บุกเบิกการปลูกมะม่วงโชคอนันต์กล่าวว่ากว่าจะประสบความสำเร็จต้องใช้ระยะเวลาถึง  10  ปี  และปัจจุบันนี้เกษตรกรสามารถเก็บมะม่วงจำหน่ายได้ทุกวันทุกรุ่นทั้งมะม่วงอ่อน  มะม่วงแก่  สร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่างต่อเนื่องจนคุณสายชล  จันทร์วิไร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  บ้านคลองต่าง  บอกว่า  “ที่นี่ขายลูกกินกันทั้งหมู่บ้าน”(ลูกมะม่วงนะครับ  เก็บขายตั้งแต่ลูกเท่า  3  นิ้วมือจนถึงแก่  อยากได้เงินเมื่อไรก็เก็บขาย  สบายใจตลาดต้องการไม่อั้นรับซื้อถึงที่ สนใจรายละเอียดหรือเทคนิคเพิ่มเติมหรือรับซื้อมะม่วงติดต่อที่คุณเตี่ยน  สวัสิ์สลุง  เกษตรตำบลดีเด่นของจังหวัดสุโขทัย  โทร.081-0377051

 
     
 


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2548 โดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 13 ถนนอารักษ์ ซอย 5 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200