สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
Office of Agricultural Extension and Development Region 6, Chiang Mai

คลังความรู้

วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน ขับเคลื่อนด้วยพลังประชารัฐ คว้ารางวัลดีเด่นระดับประเทศ ปี 2560

19 มิ.ย. 2560
    กดที่รูปเพื่อขยาย

วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่านได้มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยพลังประชารัฐและประสบความสำเร็จรับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นประจำปี 2560

            ว่าที่ร้อยตรีดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6จ.เชียงใหม่กล่าวว่า

จากการที่คน/เกษตรกรรวมตัวกันเพื่อประกอบการธุรกิจเล็กๆในชุมชนมักประสบปัญหาคือไม่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนอื่น ๆเนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ อีกทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงเนื่องจากข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และความต้องการไม่ชัดเจนรัฐบาลจึงกำหนดให้มีการออกกฎหมายรองรับการประกอบการคือพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ.ศ.2548 โดยสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเลขานุการทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันประกอบธุรกิจในชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้าการให้บริการหรือการอื่น ๆและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อได้การรับรองตามกฎหมายและได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาไปสู่การแข่งขันทางการค้าได้

วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน เริ่มจากคนในชุมชนของตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้รวมกลุ่มกันเมื่อปี 2550 เพื่อนำเอาสมุนไพรในท้องถิ่นมาแปรรูปผลิตเป็นน้ำยาเอนกประสงค์และแชมพูสมุนไพรใบหมี่ผสมดอกอัญชันตามภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ เพื่อใช้ในครัวเรือน ทำให้ประหยัดและลดค่าใช้จ่ายอีกทั้งสามารถจำหน่ายสร้างรายได้ จากประโยชน์ที่สมาชิกได้รับและเพื่อการพัฒนาไปสู่การประกอบธุรกิจจึงได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 เริ่มจากสมาชิก 79 คนและได้ร่วมกันระดมทุน จำนวน 82,300 บาท เพื่อนำมาเป็นเงินทุนขยายกิจการแปรรูปสมุนไพรจากนั้นได้มีการพัฒนามาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ บุคลากรอาคารสถานที่ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ การผลิต/การแปรรูปการควบคุมคุณภาพ/มาตรฐาน การบรรจุภัณฑ์และการตลาด ซึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคภายใต้แบรนด์ Chewa และ Chewana ที่จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิก675 คน มีทุนเรือนหุ้น 160,500 บาท มีสินทรัพย์ 2.1 ล้านบาท เงินทุน 1,644,785 บาทโดยมีนายชูศิลป์ สารรัตนะ เป็นประธาน และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตและจำหน่ายมีหลากหลายประเภท ได้แก่ แชมพูสมุนไพร ครีมนวดผมสมุนไพร สบู่เหลวอาบน้ำสมุนไพรสบู่ก้อนล้างหน้าสมุนไพร โทนเนอร์เช็ดหน้าสมุนไพร โลชั่นบำรุงผิวสมุนไพรเกลือขัดผิวสมุนไพรน้ำยาเอนกประสงค์สมุนไพร ลูกประคบ/ยาอบสมุนไพร ยาหม่องสมุนไพรสมุนไพรป้องกันยุง ชาชงสมุนไพร สารสกัดสมุนไพร สมุนไพรตากแห้ง เป็นต้นสำหรับผลิตภัณฑ์สินค้าที่โดดเด่นและลูกค้าให้ความนิยม ได้แก่ แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพรใบหมี่-อัญชัน-ขิง สบู่เหลวน้ำนมข้าวครีมบำรุงผิวน้ำนมข้าวและเกลือขัดผิวขมิ้นชันผสมน้ำผึ้ง และรายได้ ปี 2558ที่ผ่านมา มียอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า 1,372,540 บาท

วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน ดำเนินการขับเคลื่อนโดยคนในชุมชนที่มีความสามัคคีร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อประโยชน์ของชุมชนและสมาชิกได้กินอิ่มนอนอุ่น ฝันดีและมีรายได้  พร้อมนี้ได้ประสานงานและขอรับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐเอกชน สถาบันการศึกษาและสถาบันทางการเงิน เป็นพลังประชารัฐช่วยกันขับเคลื่อนจนประสบความสำเร็จเป็นSmart Group และได้พัฒนาต่อยอดโดยนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเป็น SmartProduce ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ผลความสำเร็จดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชนและได้รับรางวัลชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2560 สนใจดูงานและผลิตภัณฑ์สินค้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.054-684066